Regulamin Serwisu LIBERUM VETO

1.Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania i korzystania z internetowej platformy Liberum VETO (dalej: „Serwis”), funkcjonującego pod domeną www.liberum.veto.media.

2.    Warunkiem korzystania z Usług jest zaakceptowanie Regulaminu w procesie rejestracji w Serwisie (założenie Konta).

3.    Nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 

 

2.Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.  Właściciel – administrator zarządzający i
prowadzący Serwis, czyli: VETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP
5242897887, REGON 38552232600000

b. Dane – treści, w szczególności informacje,
zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie i samodzielnie
umieszcza w Serwisie, których administratorem zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest Właściciel;

c. Dane Osobowe – podane przez Użytkownika
dobrowolnie i samodzielnie w procesie rejestracji w Serwisie w formularzu
rejestracyjnym, a także informacje podane przez Użytkownika podczas korzystania
z Serwisu.

d.  Login – unikalna, niepowtarzalna w Serwisie
nazwa Użytkownika w postaci ciągu znaków wprowadzonych przez Użytkownika na
etapie zakładania Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika
podczas korzystania z Serwisu;

e.   Serwis – serwis internetowy LIBERUM VETO
funkcjonujący pod adresem internetowym: liberum.veto.media, stanowiący
platformę internetową, komunikacyjną, na który składa się kompleks usług
świadczonych droga elektroniczną na rzecz i na żądanie Użytkowników;

f.  Konto – przestrzeń w Serwisie udostępniona
danemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się w Serwisie, w której Użytkownik
może zamieszczać i prezentować Dane w Serwisie, widoczne dla innych
Użytkowników, a także dostępne publicznie.

g.   Regulamin – niniejszy dokument określający
zasady korzystania z Serwisu.

h.  Umowa – umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Właścicielem z chwilą akceptacji
Regulaminu przez Użytkownika.

i.    Usługa/Usługi
wszelkie świadczenia Właściciela na rzecz Użytkowników wykonywane nieodpłatnie
i płatnie, w ramach Umowy.

j.  Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie założy Konto w Serwisie po zaakceptowaniu Regulaminu i uzyska dostęp do Usług Serwisu.

3.Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik, aby korzystać z wszystkich Usług oferowanych przez Właściciela w Serwisie powinien posiadać:
  Dostęp do sieci Internet;
 2. Urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, zgodnie z listą przeglądarek internetowych znajdującą się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_przeglądarek_internetowych
 3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa Danych prezentowanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

4.Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Konta jest dobrowolna i bezpłatna .
 2. Procedura rejestracji w Serwisie polega na:
  • wypełnieniu formularza rejestracji,
  • akceptacji niniejszego Regulaminu,
  • akceptacji Polityki Prywatności,
  • aktywacji tj. potwierdzeniu rejestracji poprzez klikniecie w link aktywacyjny otrzymany od Właściciela na adres e-mail wskazany podczas rejestracji;
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania wykonania pełnego procesu rejestracji w Serwisie – czyli spełnienia wszystkich wymogów wskazanych w punkcie powyżej.
 4. Jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie 6 miesięcy od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta, w tym z linkiem aktywacyjnym – Konto może zostać usunięte przez Właściciela.
 5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy pod adres: [email protected]
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  • Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Właściciela Usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż inne osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  • umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  • jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Właściciela Serwisu treści udostępnianych przeze mnie w Serwisie.

5.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest VETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5242897887, REGON 38552232600000
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem https://liberum.veto.media/#privacy-modal
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 4. W przypadku powzięcia przez Właściciela wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Właściciel (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
  • skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
  • zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
  • zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
  • bezpowrotnego usunięcia Konta.

6.Prawa autorskie

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Właścicielowi niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Danych, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, danych dowolna techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwa książkowe.
 2. Użytkownik godzi się na ponoszenia odpowiedzialności w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Właściciela, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Danych, w tym: treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich.

7.Zasady korzystania z Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Właściciela. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W takich przypadkach Właściciel może w trybie natychmiastowym zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Konta.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu.
 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

8.Blokada lub usunięcia Konta

 1. Właściciel ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 3. Właściciel ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych.
 7. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Właściciel przetwarza Dane Osobowe Użytkownika lub dotychczasowego Użytkownika w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
  • należytego rozliczenia usług w ramach Serwisu (na okres zgodny z przepisami prawa podatkowego, z zastrzeżeniem lit.c. poniżej);
  • należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
  • objęcia Użytkowników szczególną ochroną, tj. na potrzeby wszczęcia lub wszczętych postępowań.

9.Odpowiedzialność

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Właściciela zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli spowodowały one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Właściciel nie ponosi, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie.

10.Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną przy użyciu adresu mailowego [email protected]
 2. Użytkownik może złożyć reklamację na usługi świadczone w Serwisie również poprzez wysłanie reklamacji na adres mailowy: [email protected]
 3. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało podania od Użytkownika dodatkowych informacji, czas rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu.

11.Pozasądowe metody rozwiazywania sporów

 1. Spory pomiędzy Właścicielem Użytkownikiem dotyczące Serwisu mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

12.Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres pocztowy Wybrańska 6/8/33 03-206 Warszawa lub: drogą mailową na adres [email protected]

13.Przepisy końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin jest dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Załącznik nr 1
Wzór odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko:
Adres e-mail: …………………………………..
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostarczania treści cyfrowych Serwisu Liberum VETO
Podpis